Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností TYVAP s.r.o. na internetové adrese www.tyvap.cz, které blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

 

Název: TYVAP s.r.o.

Sídlo: Týnišťská 934, Třebechovice pod Orebem, PSČ 503 46

 

IČ: 28846281

DIČ: CZ28846281

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30627

 

Telefon: +420 739 642 553, +420 737 624 193

E-mail: tyvap@centrum.cz

 

Kontaktní adresa: Týnišťská 934, Třebechovice pod Orebem, PSČ 503 46 

Provozovna: Týnišťská 934, Třebechovice pod Orebem, PSČ 503 46

 

Provozní doba

 • Objednávky přes internetový obchod prodávajícího mohou zákazníci uskutečnit 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Provozovna (kamenný obchod): po - pá:

                                                                     so: 

                                                                     ne: zavřeno  

 

2. Informace

 

Kupující je míněn spotřebitel nebo podnikatel, který si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží od prodávajícího.

 

 

Osobní účet

 

Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího ze svého osobního účtu, který si zaregistroval v internetovém obchodě prodávajícího ("osobní účet") nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

Při registraci a zřízení osobního účtu a také při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a úplné údaje. Údaje uvedené v osobním účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat prostřednictvím příslušné funkce webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověrovat správnost údajů uváděných kupujícím.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do osobního účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není ve vlastním zájmu oprávněn umožnit využívání osobního účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit osobní účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že osobní účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

Kupní smlouva

 

Informace o nabízeném zboží

 

Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů na doručení zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího, včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

 

 

Objednávka

 

Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko "Koupit" a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, možném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s jeho dodáním, způsobu úhrady kupní ceny zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat si a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil. Před odesláním objednávky kupující prodávajícímu potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka, že souhlasí s obchodními podmínkami a bere na vědomí zpracování osobních údajů, se kterými se kupující seznámil.

 

 

Uzavření kupní smlouvy

 

Po odeslání závazné objednávky prodávající informuje kupujícího o odeslání této objednávky (nejedná se o akceptaci objednávky kupujícího), a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující v závazné objednávce uvedl, a následně případně též o akceptaci objednávky kupujícího, opět elektronickou poštou na adresu, kterou kupující v závazné objednávce uvedl.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, ...) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky. Až zpráva o akceptaci objednávky je považována za přijetí nabídky k uzavření kupní smlouvy, kterou kupující učinil, a tím je také uzavřena kupní smlouva.

I ohledně zboží, které bylo uvedeno v internetovém obchodu s informací, že není dostupné skladem v okamžiku vytvoření závazné objednávky kupujícího, tedy jde o zboží označené jako na "objednávku", "u externího dodavatele", "nedostupné" či označené obdobně, vzníká kupní smlouva až potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Dodavatel objednávku nemusí potvrdit. V tomto případě kupní smlouva nevzniká.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího.

 

 

Zánik objednávky

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

Na základě dohody s kupujícím si prodávající vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část a to v případech, kdy zboží se již přestalo vyrábět nebo se dočasně nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele onoho zboží.

Prodávající si též vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, když na webových stránkách e-shopu je chybně zadáno zboží včetně jeho cen, které vzniklo mimo vůli prodejce, např. přenosem dat, útokem hackerů, .... .

Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem "Není skladem" nebo "Na dotaz" a v případě, že zboží, které je předmětem objednávky, již není možné dodat toto zboží nebo nahradit jiným podobným modelem. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato část předevena zpět na jeho účet nebo zaslána na adresu.

 

 

2. Platební podmínky 

 

Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinene zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Kupující může kupní cenu zboží zaplatit následujícími způsoby

 • Dobírkou při dodání zboží
 • Bezhotovostní platbou (platba na bankovní účet)

Při platbě dobírkou bude kupní cena zboží kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Informace o možnosti platby zde.

 

 

3. Dodací podmínky

 

Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratším termínu obvykle 1 - 5 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které "není skladem", bude prodávající kupujího informovat o možném postupu.

 

Termíny dostupnosti zboží v internetovém obchodu

 • "skladem" - zboží bude dodáno v co nejkratším termínu (obvykle 1 - 5 pracovních dnů)
 • "externí sklad" - zboží bude dodáno v co nejkratším termínu (obvykle 1 - 5 pracovních dnů)

Pokud se stane, že deklarované zboží již nebude skladem v internetovém obchodu, budete o tomto informováni e-mailem, telefonicky.

 • "není skladem" - prodávající bude kupujícího informovat o možném postupu

Zobrazené množství zboží se aktualizuje, v ojedinělých případech nemusí aktuální stav množství souhlasit se zobrazovaným.

 

Způsob dodání zboží si kupující určuje v závazné objednávce vytvořené v internetovém obchodu.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

 

Informace o způsobu a ceně dopravy zde.

 

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podepsáním dokladu o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v nepoškozeném přepravním balení. Pokud je ze stavu přepravního obalu zřejmé, že kupující převzal zásilku s poškozeným nebo porušeným obalem, bude mu reklamace zamítnuta. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zásilky zaviněné doručovatelem.

 

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve zkontroloval.

 

Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list (fakturu), návod na použití zboží v českém jazyce a záruční list (pokud je výrobce k výrobku přikládá). V ostatních případech doklady ke zboží odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Kupující si může zboží vyzvednout v termínu dodání osobně v provozovně dodavatele.

 

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, porušením své povinnosti je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro přezetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Při uzavření kupní smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, má kupující, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží) bez udání důvodu. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/ prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Všechny peněžní prostředky, které od kupujícího přijal, je prodávající vrátí stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu nebo hodnověrně prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu. 

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne dobírkou) kompletní, tj. včetně veškerého dodaného přílušenství, s kompletní dokumentací, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno, porušením povinnosti kupujícího je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

Kupující má možnost odstoupit od smluvního vztahu prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy buď elektronickou poštou na e-mail: tyvap@centrum.cz nebo korespondenčně na adresu: TYVAP s.r.o., Týnišťská 934, 503 46 Třebechovice pod Orebem

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nemůže být chápáno jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

 

Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy zde.

 

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením paragraf 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli provozovatele.
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost. To však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů. 
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů.
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn. prodávající zejména odpovídá za to, že zboží:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy. 
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

Prodávající neodpovídá za vady a kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost:

 • u zboží  prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.
 • vyplývá-li to z povahy zboží (zboží podléhající rychlé zkáze, zuživatelné zboží).

Prodávající neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám  způsobil.

 

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

 

Zákonná práva z vad

 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.
 • bezplatné odstranění vady opravou.
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak buď elekronickou poštou na e-mail: tyvap@centrum.cz nebo korespondenčně na adresu: TYVAP s.r.o., Týnišťská 934, 503 46 Třebechovice pod Orebem, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamační list (uplatnění reklamace) ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupujjící své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/ doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

7. Zpracování osobních údajů

Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným na stránkách tyvap.cz v sekci Ochrana osobních údajů, které jsou neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dtest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spořebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

10. Ostatní

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů. 

Kupujícímu může být korespondence doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

Informace a fotografie produktů uvedené na stránkách internetového obchodu mohou být pouze informativní a nemusí se přesně shodovat s oficiálními jejich výrobců.

 

11. Elektronická evidence tržeb - EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu správce daně online. V případě výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

12. Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad aceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce. 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto všeobecných obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 2018.